Festival Smugglers

Regulament Concurs

Organizatorul

Organizatorul Concursului „Câștigă un iPhone 12” (numit în cele din urmă „Concursul”) este Royal Media Agency SRL-D, cu sediul social în Municipiul București, Str. Hrisovului 2-4, camera 1, bl.2, ap.88, sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5258/2017, Cod Unic de Înregistrare 37395139, în numele Festival Smugglers România, numită în cele ce urmează „Organizatorul”, adoptă prezentul regulament, în următoarele condiții:

Participarea la acest concurs (denumit în continuare „Concursul”) implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”) precum și obligativitatea respectării acestora.

Royal Media Agency SRL-D colaborează cu Festival Smugglers România în vederea organizării și promovării concursului. Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului, www.festivalsmugglers.ro pe toată perioada Concursului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau dispune incetarea desfasurarii acestuia, cu instiintarea prealabila a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului.

Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa fie aplicabile, prin afisare pe Site-urile si paginile de Facebook. In cazul unor modificari si/sau completari succesive cu privire la conditiile sau mecanismul desfasurarii Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site a unor variante actualizate ale Regulamentului.

Scopul și tema Concursului

 1. Concursul este organizat pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
 2. Concursul are ca scop promovarea colecției DISCO din cadrul shop-ului online, vânzarea de articole vestimentare și ofertelor promotionale oferite de Festival Smugglers România, prin premierea unui telefon mobil iPhone 12.
 3. La achiziționarea unui produs din cadrul shop-ului Festival Smugglers sau la achiziția mai multor produse și prin abonarea la newsletter, participantul intră direct în concurs.
 4. Concursul se desfășoară în perioada 01.03.2021-30.06.2021 până la ora 23:59:59 (Denumită în continuare „Durata”). Concursul poate fi prelungit sau suspendat de către Organizator prin Act Adițional la preentul Regulament. În cazul în care Organizatorul va suspenda/ prelungi Concursul, un anunț va fi publicat pe site-ul www.festivalsmugglers.ro. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Concursului sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Concursului.

Participanții

 1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare “Participanții”), care, la data înscrierii, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • Au vârsta de 18 (optesprezece) ani împliniți;
 • Achiziționează un produs sau mai multe din cadrul shop-ului;
 • Se abonează la newsletter-ul Festival Smugglers România.
 1. Nu se pot înscrie în Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), întreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajații Organizatorului, precum și membrii familiilor și rudele în linie directă și/sau colaterală ale acestora (până la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, părinții, soțul/soția, frații, surorile și afinii. Pentru evitarea oricaror confuzii și/sau neînțelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se înțelege orice
  persoană fizică aflată în raporturi de muncă cu Organizatorul, potrivit legislației muncii aplicabile.
 2. Înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs presupune în mod obligatoriu îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiții:
 • Deținerea dreptului de participare. Ca atare, Participanții trebuie să se încadreze în categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit condițiilor stabilite la Pct. 1. de mai sus.
 • Înscrierea se poate realiza începand cu data lansării Concursului și oricând pe durata de desfașurare a acestuia. Orice persoană cu drept de participare, potrivit condițiilor prezentului Regulament, se poate înscrie în Concurs, oricând pe durata acestuia, prin completarea formularului de participare (abonare Newsletter, cu mesaj „Vreau sa câștig un iPhone 12”, Nume/Prenume)
 • Acceptă condițiile acestui Regulament de desfășurare a Concursului.

Mecanismul Concursului. Premii. Desemnarea câștigătorilor

Concursul este organizat și se va desfășura exclusiv pe teritoriul României.

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor privind înscrierea articolelor în Concurs, dar și a celorlalte reguli privind organizarea și desfășurarea Concursului, va fi desemnat câștigător după perioada de tragere la sort a participanților, pe data de 30 iunie 2021. Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, prin afișarea pe site și pe pagina de Facebook.

Pentru evitarea oricarei confuzii și/sau neînțelegeri, se precizează că există un singur câștigător al concursului și un singur premiu acordat, astfel nu pot exista mai mulți câștigători ai aceluiași premiu.

Câștigătorul va fi desenat de către Organizator, prin tragere la sorți cu ajutorul platformei Random.org, după data de 30 iunie 2021, iar premiul va fi înmânat câștigătorului pe data de 05.07.2021.

Castigătorul va fi anunțat pe site-ul Festival Smugglers România și pe pagina de Facebook, Instagram (@festivalsmugglersro) urmând ca în interval de maxim 24 ore, aceștia să contacteze Organizatorul prin intermediul unui mesaj privat pe paginile de Facebook ale organizatorului sau la telefon, în
vederea revendicării premiului.

Premiul

 • Un smartphone iPhone 12, de 64 GB.
 • Premiul oferit în cadrul acestui Concurs nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani și/sau cu un alt bun.
 • Atribuirea efectivă a premiului, respectiv punerea în posesie, se va realiza prin livrare la domiciuliu, la adresa indicată de către câștigător, prin e-mail si telefon, cu ajutorul firmei de curierat GLS.
 • Câștigătorul va primi un proces verbal de predare-primire a premiului, la care va prezenta un act de identitate. În cazul în care câștigătorul nu contactează Organizatorul în interval de maxim 24 ore de la extragere, premiul va reveni automat Organizatorului, urmând a fi făcută o nouă extragere.
 • Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea articolelor in Concurs, dar si a celorlalte reguli privind organizarea si desfasurarea Concursului, va fi desemnat un singur gâștigător de drept. Numele acestuia va fi afișat pe site și pe paginile de Social Media.
 • Câștigătorul va trebui să prezinte Organizatorului datele de contact și un act de intentitate.

Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții acceptă în întregime prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele personale furnizate să intre în baza de date a Organizatorului și să fie utilizate în condițiile legii de către acesta în legatură cu și potrivit următoarelor scopuri:

(i) validarea câștigătorului;

(ii) publicarea numelui câștigătorului;

(iii) atribuirea premiului Concursului;

(iv) comunicări și informări publicitare ulterioare.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale colectate cu ocazia și în cadrul desfășurării Concursului, pe întreaga durată și ulterior încetării acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților înscriși în Concurs și să le utilizeze în conformitate cu legislația relevantă.

Participanților înscriși în Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001, în special cele cu privire la:

 • dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de către Organizator;
 • dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au
  fost dezvaluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) si b) de mai sus, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Întreruperea/încetarea Concursului

 1. Concursul poate fi suspendat sau, după caz, poate înceta oricând în cazul intervenirii unui eveniment ce reprezintă caz de forță majoră sau de caz fortuit, în accepțiunea definită de lege, inclusiv în cazul în care Organizatorul, independent de voința sa, se afla în imposibilitatea de a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.
 2. Concursul mai poate înceta ori poate fi suspendat sau, după caz, reprogramat oricând potrivit deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o asemenea situație, conform dispozițiilor relevante ale prezentului Regulament.

Limitări privind răspunderea Organizatorului

 1. Organizatorul nu este răspunzator și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătura cu potențialele probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în expedierea/recepționarea mesajelor către/de către Câștigător pe Site.
 2. De asemenea, Organizatorul nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere, de orice natură, și nu va putea fi ținut răspunzător cu privire la excluderea din Concurs și/sau refuzul înscrierii în Concurs a oricărui Participant, dacă se constată, chiar și ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament.
 3. În cazul în care, chiar și ulterior validării unui câștigător (indiferent dacă acesta a intrat sau nu în posesia premiului), se va constata neîndeplinirea oricăreia dintre prevederile Regulamentului și/sau unei instrucțiuni ulterioare provenită de la Organizator, acesta își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui Participant, de a exclude Participantul înscris în Concurs ori, după caz, de a anula validarea câștigătorului, de a anula premiul atribuit și de a obține returnarea premiului atribuit în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricăreia dintre aceste situații va fi consemnată printr-o decizie scrisă, emisă de Organizator și care va fi considerată act adițional la Regulament.

Prevederi finale

 1. Condițiile organizării și desfășurării Concursului și instrucțiunile Organizatorului sunt obligatorii și aplicabile tuturor Participanților.
 2. Organizatorul va fi îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare evitării sau înlăturării tentativelor de fraudă sau fraudelor și/sau abuzurilor privind inclusiv înscrierea și participarea la Concurs și care ar putea afecta în orice mod, direct sau indirect, fără ca enumerarea să fie limitativă, buna desfășurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-ului sau persoanei fizice asociate Site-ului, costurile implicate de organizarea Concursului.
 3. Eventualele neînțelegeri, diferende, conflicte sau situații litigioase între Participanți și Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor soluționa cu prioritate pe cale amiabila. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va apela la jurisdicția instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.
 4. Prezentul concurs nu este în niciun fel organizat, sponsorizat, inițiat sau administrat de Facebook, Instagram sau alte retele sociale.

Organizator,
Festival Smugglers România
Reprezentat de Royal Media Agency SRL-D

Scroll to Top